Návštěvy v Domově Arreta o.p.s.

Režim návštěv v Domově Arreta o.p.s. platný od 22. 11.  2021

(Na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN)

Od pondělí 22. 11. 2021 jsou umožněny návštěvy uživatelů bez omezení ve standartním denním režimu, a to kterýkoliv den v týdnu.

Doporučená doba návštěv je od 9:00 do 17:00 hodin.

Stále platí povinnost návštěvě se prokázat:

  1. absolvováním nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením, praktickým lékařem nebo sms zaslaný odběrovým místem a prokáže se občanským průkazem

nebo

  1. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR a od prvního pozitivního POC nebo RT- PCR testu neuplynulo  více než 180 dní, o tomto doloží doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS

nebo

  1. předloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů(případně první u jednodávkového schématu), přičemž nejeví příznaky onemocnění

Návštěva se při vstupu na oddělení v 2NP zapíše do knihy návštěv a potvrdí svým podpisem kromě svého jména a kontaktu informaci, kde uvede datum:
• kdy byl/a proveden poslední antigenní test s negativním výsledkem nebo
• kdy byl/a proveden poslední PCR test s negativním výsledkem nebo
• kdy bylo proděláno onemocnění Covid-19/poslední den karantén nebo
• kdy byl/a očkován/a

Při návštěvě prosíme o dodržování maximálního počtu 2 osob na dobu cca 30 minut a po celou dobu návštěvy noste ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2 nebo KN95).

 

O termínu návštěvy prosím informujte sociální pracovnici:

Bc. Sodomkovou Renátu Tel: 607 619 212