Pro zájemce

Informace a dokumenty určené zájemcům o naše služby

Odlehčovací služba

 • Jsme profesionální odlehčovací služba. Poskytujeme krátkodobé ubytování, stravování a péči osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Minimální délka pobytu je jeden den, maximální 3 měsíce. Přijímáme klienty ve věku od 19 let z celé ČR. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Cíle služby

 • Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, regeneraci sil a podporu dalších svépomocných aktivit pečovatelů.
 • Poskytnout klientovi sociální službu odpovídající jeho schopnostem, potřebám a přáním.
 • Překonávat a zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti klienta a v nejvyšší možné míře rozvíjet nebo udržovat jeho schopnosti a dovednosti.
 • Podporovat sociální začleňování klienta ve spolupráci s rodinou, dalšími institucemi a návaznými službami.

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám ve věku od 19 let:

 • se zdravotním postižením
 • s chronickým onemocněním

A seniorům, kteří z důvodu věku či zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při běžných činnostech každodenního života.

Poskytnutí odlehčovací služby se vylučuje, jestliže:

 • jde o osobu trvale upoutanou na lůžko
 • jde o osobu se smyslovým postižením
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Žadatel o odlehčovací služby může být odmítnut z důvodu

 • nedostatečné kapacity zařízení

O všech odmítnutých žadatelích se vede evidence.

Postup před přijetím na odlehčovací služby

 1. Osobní kontakt, předání informací o poskytované službě
 2. Sepsání Žádosti o přijetí na odlehčovací služby s vlastnoručním podpisem žadatele a předání poskytovateli
 3. Sociální šetření v místě pobytu žadatele o službu popřípadě v zařízení poskytovatele sociální pracovnicí poskytovatele
 4. Vyhovění nebo odmítnutí žádosti
 5. Přijetí klienta v dohodnutém termínu a čase

Nedílnou součástí žádosti jsou přílohy:

 • Plná moc, podepsaná žadatelem, pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel
 • kopie Rozsudku soudu o omezení svéprávnosti a Listiny ustanovení opatrovníka (je-li žadatel omezen ve svéprávnosti)
 • vyplněné Vyjádření ošetřujícího lékaře k umístění žadatele na pobytové odlehčovací služby
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pečující osoby uvedené žadatelem na žádosti

Doručená žádost včetně všech dokumentů je zaevidována a posouzena. V případě nejasností je žadatel požádán o doplnění informací nebo je se žadatelem či jeho zástupcem dohodnuta osobní návštěva sociální pracovnice u žadatele doma (nebo v místě jeho aktuálního pobytu).

Při posuzování žádosti je rozhodující volná kapacita zařízení. Dále se posuzuje, zda žadatel patří do cílové skupiny uživatelů, pro kterou je služba určena. Při plné kapacitě zařízení je žádost zařazena do pořadníku. Po uvolnění lůžka je žadatel ze strany zařízení kontaktován a je mu nabídnut volný termín.

Pokud je v žádosti uvedené datum nástupu delší než jeden měsíc od data vyplnění žádosti a jedná se o žadatele, který v minulosti neměl žádný předchozí pobyt na odlehčovací službě, může být na základě Smlouvy o rezervaci pobytu s poskytováním odlehčovací služby přijata záloha ve výši 1.000,- Kč. Uhrazená záloha je v případě nastoupení na odlehčovací služby zúčtovatelná. Nenastoupí-li žadatel, pro něž byl pobyt rezervovaný nebo nezruší-li žadatel rezervaci pobytu alespoň 10 dní před uvedeným datem začátku pobytu, uhrazená záloha propadá poskytovateli na uhrazení nákladů za rezervaci služby, s čímž žadatel bez výhrad souhlasí.

Místo poskytované služby

 • 2 NP objektu Jungmannova 1437, 500 02 Hradec Králové

Doba poskytování služby

 • služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně po celý rok

Úhrada

Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů poskytována za úplatu. Cena za služby se řídí dle platného sazebníku společnosti a je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úhrada se skládá z ubytování, stravy a služeb. Úhrada za služby je vyúčtovaná podle skutečně spotřebovaného času. Evidence spotřebovaného času za služby se vykazuje pomocí tabletu, kde v reálném čase pracovník v přímé péči zaznamenává činnosti konané u daného klienta nebo pomocí přenosných terminálů v programu Chytrá organizace.

Klient nebo zákonný zástupce klienta služby je povinen zaplatit úhradu za ubytování, stravu a služby sociální péče poskytnutou v rozsahu potřebném pro klienta.

Úhrada za pobyt, stravu a za služby sociální péče se provádí za kalendářní měsíc nebo jeho část, a to vždy předem k poslednímu dni předchozího měsíce nebo ke dni nástupu, a to v hotovosti zálohou 650,- Kč/den. Záloha je zúčtována ke dni ukončení pobytu (při delším pobytu než jeden měsíc k poslednímu dni v měsíci) podle skutečně spotřebovaného času. Poskytovatel je povinen předložit klientovi nebo zákonnému zástupci vyúčtování úhrady za poskytnutou odlehčovací službu ve sjednaném rozsahu, a to při ukončení odlehčovací služby. Na vyžádání je možné předložit detailní přehled všech provedených úkonů. Mimořádné výdaje budou vyúčtovány při ukončení pobytu nebo k poslednímu dni v měsíci. Přeplatky a nedoplatky jsou splatné do 14-ti dnů od ukončení pobytu, a to v hotovosti.

Mimo tuto úhradu může mít uživatel další finanční výdaje. Z vlastních prostředků si klient hradí zejména:

 • Hygienické potřeby (mýdlo, šampon, krémy apod.)
 • Služby kadeřnice, pedikérky
 • Jiné služby