Pro zájemce

Informace a dokumenty určené zájemcům o naše služby

Cíle služby

 • Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, regeneraci sil a podporu dalších svépomocných aktivit pečovatelů.
 • Poskytnout uživateli sociální službu odpovídající jeho schopnostem, potřebám a přáním.
 • Překonávat a zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti uživatele a v nejvyšší možné míře rozvíjet nebo udržovat jeho schopnosti a dovednosti.
 • Podporovat sociální začleňování uživatele ve spolupráci s rodinou, dalšími institucemi a návaznými službami.

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám ve věku od 19 let:

 • se zdravotním postižením
 • s chronickým onemocněním

A seniorům, kteří z důvodu věku či zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při běžných činnostech každodenního života.

Poskytnutí odlehčovací služby se vylučuje, jestliže:

 • jde o osobu trvale upoutanou na lůžko
 • jde o osobu se smyslovým postižením
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Žadatel o odlehčovací služby může být odmítnut z důvodu

 • nedostatečné kapacity zařízení

O všech odmítnutých žadatelích se vede evidence.

Postup před přijetím na odlehčovací služby

 1. Osobní kontakt, předání informací o poskytované službě
 2. Sepsání Žádosti o přijetí na odlehčovací služby s vlastnoručním podpisem žadatele a předání poskytovateli
 3. Sociální šetření v místě pobytu žadatele o službu popřípadě v zařízení poskytovatele sociální pracovnicí poskytovatele
 4. Vyhovění nebo odmítnutí žádosti
 5. Příjetí uživatele v dohodnutém termínu a čase

Pokud je v žádosti uvedené datum nástupu delší než jeden měsíc od data vyplnění žádosti a jedná se o žadatele, který v minulosti neměl žádný předchozí pobyt na odlehčovací službě, může být na základě Smlouvy o rezervaci pobytu s poskytováním odlehčovací služby přijata záloha ve výši 1.000,- Kč. Uhrazená záloha je v případě nastoupení na odlehčovací služby zúčtovatelná. Nenastoupí-li žadatel, pro něž byl pobyt rezervovaný nebo nezruší-li žadatel rezervaci pobytu alespoň 10 dní před uvedeným datem začátku pobytu, uhrazená záloha propadá poskytovateli na uhrazení nákladů za rezervaci služby, s čímž žadatel bez výhrad souhlasí.

Místo poskytované služby

 • 2 NP objektu Jungmannova 1437, 500 02 Hradec Králové

Doba poskytování služby

 • služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně po celý rok

Úhrada

Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů poskytována za úplatu. Cena za služby se řídí dle platného sazebníku společnosti a je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úhrada se skládá z ubytování, stravy a služeb. Úhrada za služby je vyúčtovaná podle skutečně spotřebovaného času. Evidence spotřebovaného času za služby se vykazuje pomocí přenosných terminálů v programu IS Orion.

Uživatel nebo zákonný zástupce uživatele služby je povinen zaplatit úhradu za ubytování, stravu a služby sociální péče poskytnutou v rozsahu potřebném pro uživatele.

Úhrada za pobyt, stravu a za služby sociální péče se provádí za kalendářní měsíc nebo jeho část, a to vždy předem k poslednímu dni předchozího měsíce nebo ke dni nástupu, a to v hotovosti zálohou 500,- Kč/den. Záloha je zúčtována ke dni ukončení pobytu (při delším pobytu než jeden měsíc k poslednímu dni v měsíci) podle skutečně spotřebovaného času. Poskytovatel je povinen předložit uživateli nebo zákonnému zástupci vyúčtování úhrady za poskytnutou odlehčovací službu ve sjednaném rozsahu, a to při ukončení odlehčovací služby nebo do 14. dní následujícího měsíce v závislosti na délce trvání smlouvy o poskytnutí služby sociální péče pobytové odlehčovací služby. Mimořádné výdaje budou vyúčtovány při ukončení pobytu nebo k poslednímu dni v měsíci. Přeplatky a nedoplatky jsou splatné do 14-ti dnů od ukončení pobytu, a to v hotovosti.

Mimo tuto úhradu může mít uživatel další finanční výdaje. Z vlastních prostředků si uživatel hradí zejména:

 • Hygienické potřeby (mýdlo, šampon, krémy apod.)
 • Služby kadeřnice, pedikérky
 • Jiné služby