Služby

Naše zařízení poskytuje odlehčovací služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Následující principy zachycují hodnoty, které jsou používány při poskytování sociální služby v zařízení.

  • Poskytovat služby vždy v zájmu klientů a náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv, základních svobod osob a zachování lidské důstojnosti
  • Individuální přístup ke klientům a respektování jejich potřeb
  • Podpora nezávislosti, samostatnosti a soběstačnosti klientů a rozvoj schopností klientů
  • Rovnocenný a spravedlivý přistup ke všem klientům

Ubytování

Domov Arreta o. p. s. poskytuje odlehčovací služby v prvním a druhém nadzemním podlaží 16 – ti patrového panelového domu Jungmannova 1437, Hradec Králové. Objekt NENÍ bezbariérový. Majitelem objektu je Statutární město Hradec Králové. Tyto prostory jsou spravovány a pronajaty od Správy nemovitostí Hradec Králové. Smluvní vztah mezi Správou nemovitostí Hradec Králové a Domovem Arreta o.p.s. je upraven podnájemní smlouvou na dobu neurčitou.

Stravování

Zajištění stravy odpovídající zásadám racionální výživy – v rozsahu

Strava je vydávána v následujícím časovém rozpětí, s ohledem na potřeby každého jednotlivého klienta každý den po dobu trvání smluvního vztahu:

Výdej stravy:

Snídaně 7:30 – 8:30
Svačina 9:45 – 10:15
Oběd 11:30 – 12:30
Svačina 14:30 – 15:00
Večeře 17:30 – 18:00
II. Večeře – týká se pouze diabetiků 20:00 – 21:00

Sociální služby

Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat klientům tyto základní činnosti:
U všech základních činností platí, že pomoc je klientům poskytována s ohledem na jejich schopnosti, možnosti a dovednosti.
Časové a množstevní limity služby uvedené u základních činností jsou limity minimální garance (tzn. v případě, kdy jsou zaměstnanci kapacitně vytížení) a zároveň jsou stanoveny jako maximální délka a množství dané podpory při nejvyšší možné míře závislosti klienta na poskytované službě. Na péči o klienta se může podílet i jeho rodina.

Zdravotní služby

Odlehčovací služba není zdravotnické zařízení, ale zařízení sociální péče.

V našem zařízení není zdravotnický personál. Všechny námi poskytované služby vykonávají pracovníci v sociálních službách. Pokud nastane situace, kdy je potřeba vykonat zdravotní úkon (převaz, výměna močového katetru, aplikace inzulínu nebo jiných léků, apod.), je nutno zajistit na základě žádanky od praktického lékaře domácí zdravotní péči, která přijede do naší organizace a daný úkon vykoná. Pracovníci v sociálních službách pouze dohlížejí nad užíváním léků, které jsou nadávkované v našich týdenních dávkovačích na léky.