O nás2021-09-17T12:34:27+00:00

O nás

Jsme tu proto, abychom Vám pomohli s péčí o osoby blízké.

Domov Arreta obecně prospěšná společnost, byla založena 3. června 2004, proto aby pomáhala rodinám s péčí o osoby blízké. Společnost je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 0 vložka 105. Zakladatelkami jsou paní Ivana Šejvlová a paní Hana Rábová. Naše společnost poskytuje odlehčovací služby pro seniory a zdravotně postižené od 19 let věku – občany města Hradce Králové a okolí v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., v platném znění. Provoz odlehčovací služby byl zahájen 6. ledna 2005 v Penzionu pro důchodce v Hradci Králové, v Jungmannově ulici č.p. 1437. Objekt je v majetku Statutárního města Hradec Králové a spravuje jej Správa nemovitostí Hradec Králové. V té době jsme ještě jako SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s. převzali od Centra sociální pomoci a služeb respitní péči (odlehčovací službu) se 6 lůžky. Měli jsme k dispozici jen 3 byty ve 2NP a ve zbylém prostoru žili občané města. Dokonce v bytě, kde máme dnes kuchyň a jídelnu, působila praktická lékařka pro širokou veřejnost. Pro neustále se zvyšující zájem o tuto službu docházelo ve spolupráci s KHK k postupnému rozšiřování a navyšování kapacity. K poslednímu navýšení na stávajících 22 lůžek došlo v roce 2013, což bylo s ohledem na zdejší prostory maximum.

Jelikož jsme obecně prospěšná (nezisková) společnost, nejsme schopni sami vybudovat nové zařízení ani financovat rekonstrukci stávajících prostor, navíc ve vlastnictví města. Čím dál tím víc jsme si uvědomovali také naléhavou potřebu odstranit bariéry i s ohledem na imobilitu našich uživatelů, jelikož prostory, kde službu poskytujeme, nejsou bezbariérové, kapacitu nelze dále navyšovat a v současné době jsou již nevyhovující materiálně-technickým standardům. Například prostorová kapacita sociálních zařízení nevyhovuje uživatelům s pohybovým omezením, v prostorách, které doposud využíváme nelze pečovat o uživatele trvale upoutané na lůžko, jelikož i uživatelé, kteří jsou odkázáni na chůzi s chodítkem nebo na invalidní vozík se velmi těžce pohybují na pokojích, které jsou menších rozměrů a chodby panelového domu jsou velmi úzké a ztěžují pohyb uživatelům i personálu.

Již v roce 2013 jsme z výše uvedených důvodů zahájili naše jednání i s cílem dalšího navýšení kapacity na 35 lůžek, z toho cca 10 lůžek pro imobilní uživatele. Oslovili jsme vedení města, abychom hledali možná řešení. Za tu dobu bylo v jednání několik alternativ, kde službu poskytovat, ale ani jedna nebyla vyhovující. Paní Ing. Maclová, v té době náměstkyně primátora pro sociální věci a zdravotnictví, přislíbila, že se pokusí udělat vše proto, aby se pro nás našly nové prostory. Nakonec se město rozhodlo vybudovat nový objekt pro realizaci odlehčovací služby v Honkově ulici. Úplně od počátku jsme byli přizváni k přípravě záměru a později k tvorbě projektové dokumentace, vložili jsme do tohoto projektu své zkušenosti a znalosti v domnění, že se jednou přestěhujeme a budeme poskytovat službu potřebným občanům v novém zařízení. Účastnili jsme se konzultací nad studií i projektovou dokumentací, vytvářeli jsme rozpočty a předkládali připomínky. Před vydáním stavebního povolení jsme měli mnoho schůzek s projektanty či vedením města týkajících se stavby a interiérů.

V posledním 6. plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradce Králové schváleného 29 zastupiteli dne 12.3.2019 se v opatření 2.2.1 Zajistit dostatečné kapacity odlehčovací služby uvádí v kolonce předpokládaný partner projektu „SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s. (dnes Domov Arreta o.p.s.)“. Název naší společnosti jsme si rovněž v roce 2019 změnili na doporučení vedení města.

Za dlouhá léta poskytování péče v 17 patrovém panelovém domě jsme se museli naučit čelit různým patáliím jako jsou například štěnice v několika patrech nad námi, nepořádek ve vstupní hale, obyvatelé bývalého penzionu zde odkládají nepotřebné věci na lavice, hluk, zápach, který se zvláště v zimních měsících nedá vyvětrat a další. Vstupní hala a špinavé výtahy jsou první, ne právě příznivý dojem, který zájemce o naše služby získají. Zaměstnanci se museli naučit přeskakovat jeden přes druhého. A i přes to všechno jsme poskytovali a poskytujeme kvalitní péči s lidským přístupem občanům Královéhradeckého kraje a dopřáváme jejím pečujícím čas náležitého odpočinku.

Avšak zastupitelé města Hradec Králové schválili na svém zasedání dne 31.08.2020 záměr zajistit provozování odlehčovací služby v nově budovaném zázemí v ulici Honkova prostřednictvím městem nově zřízeného zapsaného ústavu.

Z toho důvodu máme pocit, že se s našimi službami již nepočítá, přesto nadále máme zájem se podílet na provozu odlehčovací služby a pokračovat, tak v našem poslání. Jsme přesvědčení, že můžeme nabídnout dostatek zkušeností, odborných znalostí, erudici a elán našich zaměstnanců.

Dne 7.4.2021 naši společnost navštívil pan primátor a vedoucí odboru, kde nás ubezpečili, že s našimi službami v nevyhovujících prostorách v Jungmannově ulici město nadále počítá a má v plánu nás v rámci vyrovnávací platby finančně podporovat jako doposud. Dokonce přislíbili i rekonstrukci prostor a nevyloučili možnost přeregistrace na jinou potřebnou sociální službu.

Návrh na rekonstrukci vnitřních prostor v Jungmannově ulici byl úspěšně projednán v komisi rady města sociální, zdravotní a rodinné politiky a následně v radě města dne 22.06.2021, která schválila zpracování studie na rekonstrukci uvedených prostor a uvolnila tuto nově zařazenou akci potřebné finanční prostředky. Je však zřejmé, že tento proces si vyžádá čas a že k realizaci akce nedojde dříve než v roce 2023 za podmínky přidělení potřebných finančních prostředků na projektovou dokumentaci a realizace.

Doufáme, že otevření nově vybudovaného objektu v Honkově ulici, kde Sociální služby města Hradec Králové, z.ú. bude provozovat odlehčovací služby, nebude znamenat zánik naší společnosti, jejíž dobré jméno jsme kvalitou poskytovaných služeb celá léta budovali a že nám Vy naši uživatelé zachováte přízeň i nadále.

Přejít nahoru