Sociální služby

Garantovaná nabídka poskytovaných sociálních služeb

Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uživateli tyto základní činnosti:

U všech základních činností platí, že pomoc je uživatelům poskytována s ohledem na jejich schopnosti, možnosti a dovednosti.

Časové a množstevní limity služby uvedené u základních činností jsou limity minimální garance (tzn. v případě, kdy jsou zaměstnanci kapacitně vytížení) a zároveň jsou stanoveny jako maximální délka a množství dané podpory při nejvyšší možné míře závislosti uživatele na poskytované službě. Na péči o uživatele se může podílet i jeho rodina.

a) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

 • probíhá dle potřeby a požadavků uživatelů při ranním vstávání, hygieně, ulehání na lůžko, odjezdu na vyšetření nebo v případě jiné potřeby
 • zaměstnanci podporují uživatele při úkonech v soběstačnosti
 • zaměstnanci dbají na čistotu oděvů, estetické a účelné oblékání uživatelů
 • poskytováno od pondělí do neděle
 • garantováno 2x denně při maximální délce 15 min./ 1 podpora

b) Pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh

 • personál uživateli pomůže sednout, lehnout, vstát do chodítka apod.
 • garantováno 3x denně v max. délce 4 min. / 1 podpora

c) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 • dle potřeby nebo na žádost uživatele zajišťují zaměstnanci v průběhu celé poskytované služby
 • vysazováním z lůžka se snažíme předcházet sociálnímu vyloučení především u uživatelů s vysokým stupněm závislosti na péči
 • poskytováno od pondělí do neděle
 • vysazování z lůžka je garantováno 3 x denně v max. délce 5 min / 1 podpora

d) Pomoc při podávání jídla a pití

 • na podávání jídla je zpracovaný ošetřovatelský standard – Podávání jídla uživatelům
 • dle přání uživatelů je strava podávána v jídelně nebo na pokojích uživatelů
 • dle potřeby jsou používány kompenzační pomůcky (mobilní stolky)
 • roznesení jídla, upravení stravy dle potřeb uživatele, v případě krmení uživatelů zajišťují pracovníci v sociálních službách nebo žáci Střední školy profesní přípravy v Hradci Králové – obor pečovatelské práce
 • jídlo je poskytováno od pondělí do neděle, zpravidla 5x denně
 • pití je poskytováno od pondělí do neděle – dle potřeby a schopností uživatelů dohlíží personál na jejich pitný režim, zajišťuje dostupnost pití, personál nalévá čaj do termosek, roznáší na pokoj, podává uživateli pití
 • pomoc při podávání jídla a pití je garantována 5 x denně v max. délce 10 min. / 1 podpora

e) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 • dle zdravotního a psychického stavu uživatele zajišťují pracovníci v sociálních službách nebo žáci Střední školy profesní přípravy v Hradci Králové – obor pečovatelské práce
 • při chůzi učíme uživatele, kteří potřebují částečnou pomoc používat kompenzační pomůcky (chodítka, hole, invalidní vozíky)
 • poskytováno od pondělí do neděle
 • pomoc při prostorové orientaci je garantována 5 x denně v max. délce 2 min. / 1 podpora

a) Pomoc při úkonech osobní hygieny

 • zahrnuje pomoc při ranní a večerní toaletě, při koupání nebo sprchování, výměnu ložního a osobního prádla, výměnu pomůcek pro inkontinenci
 • ranní hygiena od 8:00 do 10:00 hodin
 • večerní hygiena od 18:00 do 23:00 hodin
 • osobní hygienické pomůcky si uživatel hradí z vlastních finančních prostředků, do zařízení si je přinesou z domova na celou dobu pobytu
 • Dle míry soběstačnosti uživatele poskytujeme částečnou či úplnou podporu při zvládání základních hygienických návyků při péči o tělo. V délce koupele je zahrnuta příprava pomůcek, odvoz do koupelny, vlastní mytí, péče o pokožku, stříhání nehtů, mytí vlasů, úklid pomůcek, provedená dezinfekce, odvoz uživatele z koupelny. Pomoc při ranní a večerní toaletě je garantována 2 x denně v max. délce 10 min. / 1 podpora. V časovém limitu je zahrnuta příprava pomůcek, vlastní mytí, úprava uživatele, péče o pokožku a úklid pomůcek. Celková hygiena 1x týdně v max. délce 30 min. / podpora, dále pak dle potřeb uživatele.
 • Pracovník v sociálních službách zkontroluje, zda uživatel nemá kožní defekty, opruzeniny. V případě opruzenin je ošetří příslušnými prostředky, kožní defekty nahlásí ošetřujícímu lékaři a zajistí ošetření domácí zdravotní péčí: Hana Pekárková, Oblastní charita nebo jiné.
 • Zaměstnanci podporují uživatele v soběstačnosti. Při poskytování služby musí být zachováno soukromí a maximálně respektovaná lidská důstojnost.

Na poskytování úkonů osobní hygieny jsou zpracovány ošetřovatelské standardy:

 • Koupání a sprchování
 • Hygienická péče o znečištěného uživatele
 • Prevence proleženin
 • Hygienická péče o dutinu ústní
 • Holení uživatelů

b) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Na poskytování úkonů jsou zpracovány ošetřovatelské standardy:

 • Péče o vlasy a nehty zahrnuje mytí a česání vlasů a stříhání nehtů na rukou. Péče je obvykle spojena s koupelí uživatele. Péče o nehty na nohou a úprava vlasů je zajištěna veřejnými službami, kdy si uživatel hradí službu z vlastních prostředků.
 • Uživatelé s diabetes mellitus se na úpravu nehtů na nohách objednávají vždy na pedikúru, po domluvě lze upravit na pedikúře i nehty na rukou nebo požádat o úpravu zdravotní sestru z domácí zdravotní péče.

c) Pomoc při použití WC

 • uživatelé používají WC u svého pokoje
 • podpora při použití WC je poskytována dle potřeb uživatele, závisí na soběstačnosti a momentálním stavu uživatele
 • toaletní židle se používají na pokoji jen v nejnutnějších případech, kdy uživatel nedojde na WC
 • vždy je použita zástěna k vytvoření soukromí uživatele a pokoj vyvětrán
 • zaměstnanec doprovodí uživatele na WC a napomáhá mu při svlečení a usednutí na toaletu
 • domluví si přibližně dobu, kdy má pro uživatele přijít
 • v případě potřeby zajistí zaměstnanec potřebnou očistu, pomůže s obléknutím uživatele, doprovodí ho do koupelny a na pokoj
 • v průběhu poskytování služby musí být zajištěna maximální míra soukromí a intimity a respektována důstojnost uživatele
 • poskytováno od pondělí do neděle
 • pomoc při použití WC je garantována 4x denně v max. délce 5 min. / 1 podpora
 • pomůcky pro inkontinenci si musí uživatel přinést v dostatečném množství (min. 3ks na den) na celou dobu pobytu z domova. Prostředky pro ošetření pokožky (pěny, krémy, oleje) si uživatel také přinese z domova
 • pomoc při výměně inkontinenčních pomůcek je garantována 3 x denně v max. délce 5 min. / 1 podpora

a) Pomoc obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím nabízené činnosti

 • výlety, návštěva restaurace
 • dle zájmu uživatele a nabídky

b) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 • trénink paměti (křížovky)
 • procvičování motoriky (puzzle, dřevěné a papírové skládačky, navlékání korálků)
 • procvičování řeči (rozhovory)
 • cvičení
 • doprovod na procházce
 • ruční práce, (háčkování, pletení, šití)
 • společenské hry (člověče nezlob se, karty)
 • muzikoterapie pasivní (poslech hudby), aktivní (zpěv)
 • kreslení, lepení, vystřihování
 • práce s přírodními materiály
 • přijímání stravy za pomoci příboru
 • apod.
 • pomoc při těchto činnostech garantujeme 1 x týdně v max. délce 30 min. / 1 podpora

poskytováno zpravidla od pondělí do pátku, dle výběru a zájmu uživatele

a) Podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

 • Vedle kanceláře Domova Arreta o.p.s. je kadeřnice a pedikérka, jejichž služby může uživatel využít. Tyto služby nejsou poskytovány odlehčovací službou. Domov Arreta o.p.s. za ně neručí a uživatel si je musí uhradit z vlastních finančních prostředků. Uživatelé si do kadeřnictví a na pedikúru mohou dojít sami nebo s doprovodem, dle předchozí domluvy.
 • V blízkosti odlehčovací služby je obchod a restaurace, které uživatelé mohou navštěvovat samostatně nebo s doprovodem v závislosti na jejich schopnostech a zdravotním stavu. Je zde možnost zakoupení např. denního tisku. Při doprovodu uživatele se pracovník převléká z OOPP do svého osobního oblečení.
 • Denní tisk (Hradecký deník) si může uživatel také zapůjčit u pracovníků vykonávajících aktivizační činnosti. Individuálně uživateli může být zajištěna donáška vlastního tisku.
 • Na jídelně je k dispozici televize s DVD přehrávačem a rádiový přijímač.

b) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

 • Rodinní příslušníci, příbuzní a přátelé mají možnost uživatele navštěvovat kdykoli dle svého uvážení, pouze je doporučena doba návštěv od 9.00 hod do 17.00 hod.
 • Uživatel má možnost pobývat u osob blízkých a za období, kdy nevyužívá služeb odlehčovací služby, obdrží poměrnou část zaplacené úhrady za stravu zpět.

c) Volnočasové a zájmové aktivity

 • poslech hudby, čtení, předčítání, promítání DVD, společenské hry, ruční práce apod.
 • poskytování od pondělí do pátku
 • dle zájmu uživatele
 • předčítání garantujeme 1x týdně v max. délce 15 min. / 1 podpora
 • garantujeme 1 x týdně v max. délce 10 min. / 1 podpora.

Zaměstnanci podporují uživatele v aktivním využívání volného času.

Služba je poskytována dle možností, schopností, znalostí a dovednosti uživatelů, respektuje jejich věk a důstojnost.

 • Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 • Jedná se o běžné denní aktivity, jako příjem a příprava jídla, osobní hygiena, koupání, oblékání, nácvik přesunů, použití WC atd.
 • Pomoc při těchto činnostech garantujeme denně v max. délce 20 min./ 1 podpora.
 • Nácvik sebeobslužnosti garantujeme denně v max. délce 20 min. / 1 podpora.

a) Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

b) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 • Obstarávání osobních záležitostí, jednání s úřady, vyřizování úředních záležitostí, vyplňování formulářů a úředních tiskopisů.
 • Zajišťuje sociální pracovnice nebo vedoucí odlehčovací služby dle potřeby uživatele.
 • Podporu při telefonickém nebo písemném kontaktu garantujeme v max. délce 5 min. / 1 podpora. Při vyřizování osobní a úřední korespondence garantujeme podporu v max. délce 15 min. / 1 podpora, při jednání na úřadech v max. délce 20 min. / 1 podpora.