Sociální služby

Garantovaná nabídka poskytovaných sociálních služeb

Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat klientovi tyto základní činnosti:

U všech základních činností platí, že pomoc je klientům poskytována s ohledem na jejich schopnosti, možnosti a dovednosti.

Časové a množstevní limity služby uvedené u základních činností jsou limity minimální garance (tzn. v případě, kdy jsou zaměstnanci kapacitně vytížení) a zároveň jsou stanoveny jako maximální délka a množství dané podpory při nejvyšší možné míře závislosti klienta na poskytované službě. Na péči o klienta se může podílet i jeho rodina.

a) Pomoc při podávání jídla a pití

 • Na podávání jídla je zpracovaný ošetřovatelský standard – Podávání jídla klientům.
 • Dle přání klientů je strava podávána v jídelně nebo na pokojích klientů. Podle potřeby jsou používány kompenzační pomůcky (např. mobilní stolky).
 • Jídlo a pití je poskytováno od pondělí do neděle viz výše– dle potřeby a schopností klientů dohlíží personál na jejich stravovací a pitný režim, zajišťuje jejich dostupnost, nalévá čaj do termosek, roznáší ho na pokoj. V případě, že klient není schopen se najíst nebo napít sám zajišťují pomoc při podávání jídla a pití pracovníci v sociálních službách.
 • Pomoc při podávání jídla a pití je garantována 6 x denně v max. délce 15 min. / 1 podpora.

b) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

 • Probíhá dle potřeby a požadavků klientů při ranním vstávání, hygieně, ulehání na lůžko, odjezdu na vyšetření nebo v případě jiné potřeby. Zaměstnanci podporují klienta při úkonech v soběstačnosti. Zaměstnanci dbají na čistotu oděvů, estetické a účelné oblékání klientů.
 • Garantováno 2x denně při maximální délce 10 min./ 1 podpora.

c) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 • Dle potřeby nebo na žádost klienta zajišťují zaměstnanci v průběhu celé poskytované služby. Vysazováním z lůžka se snažíme předcházet sociálnímu vyloučení především u klientů s vysokým stupněm závislosti na péči, personál klientovi pomůže sednout, lehnout, vstát apod.
 • Pomoc při přesunu je garantována 4 x denně v max. délce 5 min / 1 podpora.

d) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 • Dle zdravotního a psychického stavu klienta zajišťují pracovníci v sociálních službách ústní navigování k hledanému místu. Při chůzi učíme klienty, kteří potřebují částečnou pomoc používat kompenzační pomůcky (chodítka, hole, invalidní vozíky).
 • Pomoc při prostorové orientaci je garantována 5 x denně v max. délce 3 min. / 1 podpora.

a) Pomoc při úkonech osobní hygieny

 • Zahrnuje pomoc při ranní (od 8:00 do 10:00 hodin) a večerní (od 18:00 do 23:00 hodin) hygieně, při koupání nebo sprchování, výměnu ložního a osobního prádla, výměnu pomůcek pro inkontinenci. Osobní hygienické pomůcky si klient hradí z vlastních finančních prostředků, do zařízení si je přinesou z domova na celou dobu pobytu.
 • Dle míry soběstačnosti klienta (zaměstnanci podporují klienta v soběstačnosti) poskytujeme částečnou či úplnou podporu při zvládání základních hygienických návyků při péči o tělo. V délce koupele je zahrnuta příprava pomůcek, odvoz do koupelny, vlastní mytí, péče o pokožku, úklid pomůcek, provedená dezinfekce, odvoz klienta z koupelny. Pracovník v sociálních službách přitom zkontroluje, zda klient nemá kožní defekty, opruzeniny. V případě opruzenin je ošetří příslušnými prostředky klienta, kožní defekty nahlásí vedoucí odlehčovací služby, která o tom informuje ošetřujícího lékaře, pečující osobu a zajistí ošetření domácí zdravotní péčí. Při poskytování úkonů o osobní hygienu musí být zachováno soukromí a maximálně respektovaná lidská důstojnost (např. použitím paravánu, klient si může zvolit pracovníka, který mu s úkonem osobní hygieny pomůže).
 • Pomoc při ranní a večerní hygieně je garantována 2 x denně v max. délce 10 min./ 1 podpora (v časovém limitu je zahrnuta příprava pomůcek, vlastní mytí, úprava klienta, péče o pokožku a úklid pomůcek). Celková koupel je garantována 1x týdně v max. délce 30 min./ 1 podpora, dále pak dle potřeb klienta.

b) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

 • Péče o vlasy a nehty zahrnuje mytí a česání vlasů a stříhání nehtů na rukou. Péče je obvykle spojena s koupelí klienta. Péče o nehty na nohou a úprava vlasů je zajištěna veřejnými službami, kdy si klient hradí službu z vlastních prostředků. Klienti s diabetes mellitus se na úpravu nehtů na nohách objednávají vždy na pedikúru, po domluvě lze upravit na pedikúře i nehty na rukou nebo požádat o úpravu zdravotní sestru z domácí zdravotní péče.
 • Mytí vlasů a stříhání nehtů na rukou je garantováno 1x týdně v max. délce 10 min./ 1 podpora, dále pak dle potřeb klienta. Česání vlasů je garantováno 1x denně v max. délce 5 min./1 podpora.

c) Pomoc při použití WC

 • Klienti používají WC u svého pokoje. Toaletní židle se používají na pokoji jen v nejnutnějších případech, kdy klient nedojde na WC, vždy je použita zástěna k vytvoření soukromí klienta a pokoj vyvětrán. Podpora při použití WC je poskytována dle potřeb klienta, závisí na soběstačnosti a momentálním stavu klienta. Zaměstnanec doprovodí klienta na WC a napomáhá mu při svlečení, usednutí na toaletu a domluví si přibližnou dobu, kdy má pro klienta přijít. V případě potřeby zajistí potřebnou očistu, pomůže s obléknutím klienta, doprovodí ho do koupelny a na pokoj. V průběhu podpory musí být zajištěna maximální míra soukromí, intimity a respektována důstojnost klienta.
 • Pomůcky pro inkontinenci v dostatečném množství (min. 3ks na den) a prostředky pro ošetření pokožky (pěny, krémy, oleje) si musí klient přinést na celou dobu pobytu z domova.
 • Pomoc při použití WC je garantována 4x denně v max. délce 5 min./ 1 podpora a pomoc při výměně inkontinenčních pomůcek je garantována 3 x denně v max. délce 5 min./ 1 podpora.

a) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Zaměstnanci podporují klienta v aktivním využívání volného času. Denní tisk si může klient zapůjčit u pracovníků vykonávajících aktivizační činnosti. Individuálně klientovi může být zajištěna donáška vlastního tisku. Na jídelně je k dispozici televize s DVD přehrávačem a rádiový přijímač. Služba je poskytována dle možností, schopností, znalostí a dovednosti klientů, respektuje jejich věk a důstojnost. Pomoc při těchto činnostech je poskytována zpravidla od pondělí do pátku, dle výběru a zájmu klienta, garantujeme 5 x týdně v max. délce 30 min./ 1 podpora.

Mezi nejoblíbenější patří např.: Cvičení, které zajišťují pracovníci přímé péče. Cvičení probíhají buď individuální formou, nebo ve skupince. Při cvičení využíváme různých pomůcek. Velmi důležitou součástí cvičení je nácvik chůze a mobilizace klientů. Cvičení paměti patří v našem zařízení ke stěžejní volnočasové aktivitě. Nácviky přispívají k trénování nejrůznějších funkcí mozku (zapamatování si, vzpomínání, rozhodování, hodnocení). Vzpomínáme na dřívější zvyklosti, osobní vzpomínky, luštíme křížovky, hrajeme kvízy. Rukodělné práce: Smyslem naší rukodělné práce je především léčba zaměstnáváním, která udržuje zdraví, fyzické a psychické funkce (háčkování, pletení, šití, práce s přírodními materiály, kreslení, lepení, vystřihování apod). Důraz klademe především na procvičování jemné motoriky (puzzle, dřevěné a papírové skládačky, navlékání korálků. Individuální čtení na pokojích z denního tisku nebo knih, je možné vypůjčit i zvukové knihy z knihovny města Hradec Králové. Klientům zpříjemňujeme čas promítáním jejich oblíbených filmů. Vaření a pečení probíhá každý týden v kuchyňce, klienti spolu s pracovníky vymyslí něco dobrého a na ochutnávku pozvou své spolubydlící. Dále se hrají společenské hry (člověče nezlob se, karty, dáma) a procvičuje řeč (rozhovory) a mnoho dalších aktivit.

a) Doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení osob

 • Vedle kanceláře ředitelky je kadeřnice a pedikérka, jejichž služby může klient využít. Tyto služby nejsou poskytovány odlehčovací službou. Domov Arreta o.p.s. za ně neručí a klient si je musí uhradit z vlastních finančních prostředků. Klienti si do kadeřnictví a na pedikúru mohou dojít sami nebo s doprovodem, dle předchozí domluvy. Tyto služby lze také zajistit externími pracovníky, kteří dochází přímo do zařízení. Potřebu těchto služeb je třeba nahlásit vedoucí odlehčovací služby nebo sociální pracovnici, která může službu zprostředkovat.
 • V blízkosti odlehčovací služby je obchod a restaurace, které klienti mohou navštěvovat samostatně nebo s doprovodem v závislosti na jejich schopnostech a zdravotním stavu. Je zde možnost zakoupení např. denního tisku, potravin, hygienických potřeb.
 • Doprovod k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci apod. lze jen pěšky, sanitkou nebo městskou hromadnou dopravou, klienty nevozíme automobilem.
 • Při doprovodu klientů se pracovník převléká z OOPP do svého osobního oblečení.
 • Pomoc při těchto činnostech je poskytována zpravidla od pondělí do pátku, dle výběru a zájmu uživatele, garantujeme 1 x týdně v max. délce 30 min./ 1 podpora.

b) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 • Klienti jsou podporování v udržení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (pomoc při psaní dopisů, pomoc při telefonování), při využívání dostupných služeb v místě poskytování služby a při využívání informačních zdrojů.
 • Rodinní příslušníci, příbuzní a přátelé mají možnost klienta navštěvovat kdykoli dle svého uvážení, pouze je doporučena doba návštěv od 9.00 hod do 17.00 hod.
 • Klient má možnost pobývat u osob blízkých a za období, kdy nevyužívá služeb odlehčovací služby, obdrží poměrnou část zaplacené úhrady za stravu zpět.
 • Rodiny mají možnost účastnit se akcí pořádaných zařízením. Klient a jeho rodina mohou po dohodě s pracovníky zařízení využít SPOLEČENSKÉ PROSTORY pro různá rodinná setkání, oslavy.

a) Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 • Cílem je podpora klientů v soběstačnosti a rozvoji osobních dovedností, zamezit tím sociálnímu vyloučení klienta a podpořit ho ve využívání všech dostupných zdrojů podpory a pomoci. Plánujeme činnosti skupinové i individuální.
 • Jedná se o běžné denní aktivity, jako je učení se oblékat, mýt, jíst příborem, nácvik přesunů, použití WC, nácvik jemné motoriky, cvičení na lůžku, cvičení na šlapadle atd.
 • Mezi oblíbené patří Canisterapie (do práce s námi chodí pes) a muzikoterapie pasivní (poslech hudby) a aktivní (zpěv).
 • Pomoc při těchto činnostech garantujeme denně v max. délce 20 min./ 1 podpora.

Sociální pracovnice a vedoucí odlehčovací služby je klientům podporou ve vyřizování veškerých úředních záležitostí, poskytuje sociální poradenství, seznamuje klienty s institucemi, na které se mohou obrátit, případně zajišťuje kontakt, podporujeme komunikaci a spolupráci s rodinnými příslušníky, kteří jsou cenným zdrojem informací. Doprovází klienty na různé instituce apod., nebo zprostředkovává návštěvy institucí přímo na pokoji klienta. Podporuje klienty při spravování jejich financí. Od pondělí do pátku od 08:00 do 14:00 hodin.

a) Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 • Pomoc při komunikaci s úřady, policií, soudem, sociálními službami a dalšími organizacemi a institucemi. Podporu při telefonickém nebo písemném kontaktu garantujeme v max. délce 10 min./ 1 podpora.

b) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 • Obstarávání osobních záležitostí, vyřizování úředních záležitostí, vyplňování formulářů a úředních tiskopisů. Při vyřizování osobní a úřední korespondence garantujeme podporu v max. délce 15 min./ 1 podpora, při jednání na úřadech v max. délce 20 min./ 1 podpora.